Shërbimet

BLERJE E SIGURT

Siguria

Të dhënat personale të regjistruara nga ana juaj do të ruhen në databazat tona dhe do të jenë konfidenciale. Keshtu që ju si blerës jeni përgjegjës për llogarinë tuaj të hapur tek Gorenje Department Store  webshop dhe të gjitha informatat e regjistruara

MENYRA E PAGESES

Menyra e pagesës

Pagesa pas dorezimit të dergesës (pagesa gjat dorezimit te porosisë):

Pagesa Kesh
Me Transfer Bankar

Pagesa pas dorezimit të dergeses preferohet nesë deshironi të paguani në momentin e pranimit të porosisë. Artikujt qe i porositni mund të i paguani kesh pa mar parashysh vlerën, gjatë pranimit të artikujve duhet të jeni prezent personalisht.

Pagesa me Profaturë:

Nese keni vendosur të paguani me profaturë, ne email adresën tuaj do të ju dergojmë profaturën me të gjitha të dhënat e nevojshme për kryerjen e pagesës. Pas pranimit të mjeteve në llogarinë tonë, artikujt do të dërgohen në adresën e dhënë për dergesë.

TRANSPORTI

Afatet e dergeses

Gorenje Department Store webshop kryen dërgesat në tërë teritorin e Kosovës. Para nisjes do të kontaktoheni për caktimin e kohës më të përshtatshme për dërgesë.

Afatet për dërgesë fillojn prej ditës së ardhshme të punës pas konfirmimit të porosisë. Për të gjitha artikujt e blerë nëpermes internetit dërgesa bëhet prej 24 – 72 orë.

Dergesat nuk kryhen të dielen.

Dërgesat behën vetëm brenda teritorit të Republikes së Kosovës.

Dergesat jashtë teritorit të Repulikes së Kosovës nuk është e mundur.

Në rastet kur nuk ka sasi të artikullit të blerë, ekziston mundësia e shtyerjes së afatit për dërgesë por paraprakisht në konsultim me blerësin.

Leave your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *